บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 43 ปี

กองทุนเงินทดแทน ให้สิทธิการรักษาบาดเจ็บจากงานจนสิ้นสุดการรักษา

   ลูกจ้างเตรียมเฮ กองทุนเงินทดแทนให้สิทธิการรักษาเจ็บจากงานจนสิ้นสุดการรักษา จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน  2 ล้าน

   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน ให้การดูแลคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานให้ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000บาท แต่หากการเจ็บป่วยมีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงที่กำหนดเรื่องอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยเพิ่มได้อีกในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

   ขณะเดียวกันเพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอีกขณะนี้สำนักงานประกันสังคมโดยกองทุนเงินทดแทน กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจากวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2,000,000 บาท เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ ให้สิทธิลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  ตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา  หรือในกรณีลูกจ้างมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรเข้ารับการรักษา พยาบาลเบื้องต้นในโรงพยาบาลเอกชน และภายหลังได้ย้ายเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ

   ในกรณีลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน นอกจากจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และหากการเจ็บป่วยมีลักษณะที่รุนแรงหรือเรื้อรังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่หากลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมีแนวโน้มการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ขอแนะนำให้นายจ้าง หรือญาติของลูกจ้างรีบประสานโรงพยาบาลของรัฐเพื่อย้ายเข้ารับการรักษาต่อโดยจะได้รับสิทธิจนสิ้นสุดการรักษา ในวงเงินค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

บทความทั้งหมด

อ่านข่าวเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com