บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี

‘หม่อมเต่า’มอบวุฒิบัตร การฝึกพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี ในสถานประกอบการ จ.นครราชสีมา

การฝึกพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี ในสถานประกอบการ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี ในสถานประกอบกิจการ จ.นครราชสีมา เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ ลดช่องว่างทักษะระหว่างหญิงและชาย และเพิ่มขีดความสามารถแก่สถานประกอบการ

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 20 ปี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และยกระดับผลิตภาพแรงงาน

   เพื่อให้แรงงานทุกระดับ มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสตรี ให้มีความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานและการประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเศรษฐกิจและเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตำแหน่งงาน ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ คาดว่าแรงงานไทยกว่า 17 ล้านคน จะเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และผู้หญิงจะมีแนวโน้มจะตกงานมากกว่าผู้ชาย

   ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการขึ้นเพื่อพัฒนาแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกว่าร้อยละ 85 ของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นแรงงานที่ขาดทักษะ

   จำเป็นต้องยกระดับฝีมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการคิดวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถแก่สถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

   สำหรับการฝึกอบรมตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ” ในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอเพื่อกระบวนการผลิต ใช้เวลาฝึก 36 ชั่วโมง แก่สตรีที่ปฏิบัติงานประจำสายพานการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รุ่นละ 30 คน

   ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 35 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,050 คน ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการลดช่องว่างทักษะระหว่างหญิงชาย ป้องกันไม่ให้ผู้หญิงสูญเสียงานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและช่วยยกระดับศักยภาพของสตรีด้วยการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย

 

ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน

กลับหน้ารวมบทความ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com