บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตรวจสุขภาพได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ

รมว.แรงงาน เชียร์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตรวจสุขภาพได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง นโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ใช้แรงงาน ให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตรวจสุขภาพได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ

หม่อมเต่ากล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด โดยให้สิทธิผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน หากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ตนได้มีแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในปี 2563 ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก เพื่อขยายจำนวนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ

พร้อมติดตามการประเมินผลด้านสุขภาพของผู้ประกันตนแบบครบวงจร รวมทั้งดำเนินการพัฒนาทบทวนรายการตรวจสุขภาพ เพื่อให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย ขอให้ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มาของข่าว

ข่าวอื่น ๆ 

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,
942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jbizrecruitment.com